Zaburzenia czy zakłócenia rozwoju i zachowania u dzieci mogą mieć różnorakie przyczyny, zdarza się jednak, że źródło problemu leży po stronie rodziców. Istnieje bowiem wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, mających różnorodny przebieg i nasilenie, wywołanych zachowaniami rodziców.

Płodowy zespół alkoholowy ( FAS)

Jest to jednostka chorobowa, której skala jest ogromna, a za jej pojawienie się odpowiedzialna jest matka. Stanowi zespół nieprawidłowości stwierdzonych u dzieci matek spożywających alkohol w okresie ciąży.

Główne nieprawidłowości w budowie i wyglądzie dziecka z FAS to:

 • Waga niższa od normalnej
 • Nieprawidłowości w budowie twarzy
 • Mikrocefalia
 • Wiotkość mięśni
 • Skrócony i zakrzywiony mały palec
 • Deformacja genitaliów
 • Deformacja kręgosłupa
 • Porost włosów na karku
 • Gołębia klatka piersiowa
 • Nieprawidłowości w budowie serca
 • Niedorozwinięte palce
 • Przepuklina
 • Nieprawidłowości w budowie nerek
 • Deformacje bioder

Obszary i deficyty, które utrudniają uczniowi z FAS codzienne funkcjonowanie w szkole:

 • Nie rozumie pojęć abstrakcyjnych

 

 

 • Ma trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu
 • Ma trudności w rozumieniu pojęć: liczby, przestrzeni i czasu
 • Wolno pracuje, szybko się meczy
 • Ma zaburzenia czucia głodu i sytości
 • Ma trudności w odbiorze wrażeń
 • Ma trudności w zakresie motoryki
 • Ma uszkodzenia narządu wzroku i słuchu
 • Jest nadwrażliwy na dotyk
 • Nie potrafi utrzymać prawidłowej postawy ciała, ma zaburzenia równowagi
 • Ma problemy z koordynacja ruchów
 • Mówi niewyraźnie, ma wadę wymowy
 • Nie wykonuje ruchów naprzemiennych
 • Jest niestabilny emocjonalnie, często zmienia mu się nastrój
 • Nie potrafi działać spontanicznie
 • Ma trudności w zapamiętywaniu i koncentrowaniu uwagi
 • Jest nadruchliwy i bywa agresywny

Sposoby wspierania uczni z FAS

Ograniczenie nadaktywności

 • Wykorzystuj podczas lekcji ćwiczenia ruchowe jako przerywniki
 • Wprowadź sygnał, znak informujący o obowiązku powrotu do ławki
 • Zadania, czynności wymagające skupienia uwagi poprzedzaj aktywnością
 • Zezwól na manipulowanie piłeczką lub kostka Rubika

Eliminowanie złości i agresji

 • Rozmawiaj na temat sytuacji kryzysowych, postaraj się wspólnie z uczniem wskazać sygnały poprzedzające wybuch złości
 • W sytuacji wybuchu złości znajdź dla ucznia miejsce, w którym będzie mógł wyciszyć się w samotności
 • Gdy emocje opadną, omawiaj z uczniem zaistniałą sytuację ustal przyczyny agresywnego zachowania
 • Wskazuj różnorodne sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego
 • Odwołuj się do obowiązującego regulaminu lub kontraktu, który znajduje się zawsze w zasięgu wzroku ucznia
 • Ważne zasady: nigdy nie obwiniaj, nie zawstydzaj, nie oskarżaj, nie pouczaj, lecz pozwól dziecku, aby samo wyciągało wnioski z nieodpowiedniego zachowania

Konstruktywne rozładowanie napięcia i frustracji

 • Zapewnij uczniowi miejsce w najbliższym sąsiedztwie nauczyciela
 • Zachęcaj ucznia do utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu
 • Chcąc ułatwić odbiór informacji werbalnych, możesz wprowadzić możliwość korzystania ze słuchawek
 • Wyeliminuj wszelkie niepotrzebne w wystroju klasy bodźce, które w sposób negatywny wpływają na dziecko

Utrzymanie struktury i rutyny

 • Wprowadź rozkład dnia, tygodnia, miesiąca, zawieś go w widocznym miejscu i odwołuj się do niego w razie potrzeby
 • Chcesz wprowadzić zmiany, omawiaj je z uczniem
 • Wyznacz ucznia, który w razie potrzeby udzieli pomocy koleżeńskiej
 • Staraj się redukować i ograniczać możliwość wyboru, ponieważ dzieci z FAS maja problem z podejmowaniem decyzji

Zapewnienie komfortowego przemieszczania się po budynku szkoły

 • Przygotuj plan szkoły z zaznaczonymi trasami, które uczeń musi pokonywać
 • Wprowadź kodeks zasad, który musi być respektowany przez wszystkich nauczycieli
 • Jeśli uczeń jest nadwrażliwy na bodźce słuchowe, zezwól na wcześniejsze opuszczanie klasy w towarzystwie pomocnika koleżeńskiego
 • Systematycznie podejmuj rozmowy na temat sytuacji sprawiających trudności i modyfikuj wykorzystywana strategię

Rozwijanie atmosfery życzliwości i tolerancji

 • Uświadamiaj innych uczniów na temat różnorodnych chorób deficytów i zaburzeń
 • Wprowadzaj reguły panujące w klasie i przestrzegaj ich – ważna jest konsekwencja
 • Ustalaj system kar i nagród

 

Zespół zaburzenia więzi (RAD)

Badacze problemu jako główne przyczyny powstawania zaburzenia wskazują:

 • Odseparowanie dziecka od matki w trzech pierwszych latach życia
 • Wystąpienie choroby psychicznej rodzica
 • Brak zaspokojenie podstawowych potrzeb
 • Zaniedbanie
 • Wykorzystywanie
 • Przemoc

Uczeń z syndromem RAD:

 • Bez problemu manipuluje ludźmi
 • Nie przejawia uczuć w stosunku do rodziców, podejmuje działania mające na celu krzywdzenie opiekunów
 • Lgnie do obcych, potrafi im okazywać pozytywne uczucia- głównie w celu manipulacji
 • Ma niska samoocenę
 • Nie potrafi zapanować nad emocjami, zachowaniami
 • Ma trudności w utrzymaniu kontaktu wzrokowego, bez problemu czyni                   to jedynie w sytuacji złości lub kłamstwa
 • Przyjmuje postawę roszczeniową
 • Nadmiernie kontroluje sytuacje i zdarzenia
 • Jest buntowniczy i kłótliwy nawet w najbladziej błahych sprawach
 • Przejawia skrajne zachowania
 • Ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktu z rówieśnikami
 • Nie ma umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Jest nastawiony antyspołecznie
 • Przejawia okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt
 • Ma zaburzony system wartości
 • Jest agresywny można zaobserwować u niego objawy depresji
 • Jest egoistą, nieprzejawiającym empatii i nieposiadającym zasad moralnych
 • Zadaje mnóstwo pytań często nieadekwatnych do sytuacji i wymaga odpowiedz na nie
 • Dość często kłamie bez szczególnej przyczyny
 • Niszczy przedmioty swoje i innych
 • Przejawia zachowania mające na celu autoagresję
 • Nie potrafi nawiązać odpowiedniej rozmowy
 • Kradnie
 • Ma nietypowe nawyki żywieniowe
 • Mimo normy intelektualnej trudniej przejawia wiadomości z uwagi na wewnętrzny opór
 • Jego fascynacją jest zło ogień, krew
 • Ma częste poczucie winy
 • Jest podatny na uzależnienia
 • Nie potrafi zaufać innym
 • Nie dba o higienę osobistą
 • Celowo odsuwa się od członków rodziny
 • Jego mózg funkcjonuje nieco inaczej

„ Starzy maleńcy”

Niezwykle ważnym, a jednocześnie niepokojącym zjawiskiem jest wymaganie od dzieci, aby już od najmłodszych lat były „ małymi dorosłymi”, ideałami, miniaturową kopią rodziców w każdej sferze. Takie zjawiska zdarzają się zarówno w rodzinach pozornie prawidłowo funkcjonujących, jak i tych przejawiających patologie. W tym drugim przypadku dziecko najczęściej staje się dorosłe, ponieważ musi brać odpowiedzialność za niedojrzałych rodziców. Kolejnym determinantem tego zjawiska jest zaburzenie relacji w rodzinie.

 

Opracowała A. Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego