GASLIGHTING – to forma przemocy psychiczno-emocjonalnej oparta na manipulacji. Stosują ja psychopaci, narcyzi  lub osoby z zaburzeniami osobowości.

Analizując sytuacje ucznia, który mógł paść ofiarą gaslightingu, możemy wskazać następujące płaszczyzny, w których ta przemoc zachodzi:

 • Relacja rówieśnicza uczeń – uczeń/uczniowie
 • Relacja rodzinna uczeń – rodzic
 • Relacja w związku uczeń – dziewczyna/chłopak

Zachowania sprawcy

Sprawca tej formy przemocy podejmuje następujące działania:

 • Poddaje ofiarę manipulacji, okazując troskę, zrozumienie, przyjaźń, miłość na zmianę z napadami wściekłości i ostrej agresji
 • Jego zamiarem jest skłonienie ofiary do tego, aby zwątpiła we własne uczucia, myśli i aby uznała, że jest chora psychicznie
 • Chowa przedmioty należące do ofiary lub zmienia ich miejsce położenia
 • Czerpie satysfakcję z posiadania władzy nad drugim człowiekiem
 • Najczęściej stosuje przemoc, by odwrócić uwagę od własnych słabości
 • Zaprzecza temu, co mówi ofiara
 • Oskarża ofiarę o to, że kłamie, myli się lub jest szalona
 • Wciąż mówi ofierze, co ona czuje, lub podważa jej uczucia, często zarzuca jej, że przesadza, dramatyzuje, wyolbrzymia
 • Podkreśla wady, wytyka błędy, porażki – czyni to „ kulturalnie” w formie żartów
 • Wykorzystuje każdą emocjonalną reakcję ofiary twierdząc, że to dowód na jej niezrównoważenie
 • Izoluje ofiarę od środowiska
 • Próbuje skłócić ofiarę z najbliższymi, tak, aby nie mogła nawiązać kontaktów i weryfikować własnych wątpliwości
 • Wmawia, że stoi po stronie ofiary, jest jej przyjacielem
 • Chce przejąć kontrolę nas sposobem postrzegania przez ofiarę rzeczywistości
 • Kiedy ofiara chce zakończyć relację ze sprawcą, ten zmienia się i udaje troskliwą osobę
 • Obraża się bez powodu
 • Zdarza się, że zaczyna stosować klasyczną przemoc
 • Jest perfekcjonistą, ma wszystko dokładnie przemyślane i wie, jak uniknąć ujawnienia jego prawdziwych intencji

Zachowania ofiary

Obserwując ofiarę gaslightingu, możemy zauważyć, ze jest:

 • Niepewna, zalękniona, zdezorientowana
 • Podatna i zgodna z sugestiami, poleceniami
 • Zagubiona, wątpi w swoje słowa, myśli i działania
 • Samotna
 • Zawstydzona z powodu własnej rzekomej niepoczytalności
 • Przekonana o własnych problemach psychicznych
 • Niezdecydowania

A ponadto czuje się :

 • Winna i wciąż za wszystko przeprasza
 • Przestraszona i w związku z tym zmienia swoje zachowania
 • Nieakceptowana
 • Gorsza, ma niskie poczucie własnej wartości

Techniki stosowane przez sprawcę przemocy

Gaslightier swoje działania w dużej mierze opiera na manipulacji, wykorzystując następujące techniki:

 • Wykonywanie gestów manifestujących odrzucenie, polegających na kierowaniu wyzywających spojrzeń, nieodzywaniu się, wykonywaniu gestów pełnych dezaprobaty, wyśmiewanie, poniżanie. Jednocześnie manipulator nie potrafi sprecyzować, co go w danej osobie denerwuje
 • Zakaz poruszania tematów niewygodnych dla manipulatora. Konsekwencja są agresywne odpowiedzi, uciszanie osoby podejmującej rozmowę. Manipulator nie wyjaśnia, dlaczego nie chce na dany temat rozmawiać, ucina rozmowę i ja kończy.
 • Dyskredytowanie ofiary poprzez posługiwanie się naciskiem emocjonalnym lub intelektualnym, mającym na celu wmówienie drugiej osobie, że jej znikoma inteligencja, brak zdolności nie predysponują jej do zabierania głosu w danej sprawie, jak tez do nazywania swoich emocji. Manipulator ciągle mówi o niedoskonałości swojej ofiary.
 • Wyparcie problemu, które polega na tym, że manipulator unika szczerej, rzeczowej rozmowy i robi wszystko, aby do niej nie doszło. Chcąc odzyskać kontrolę w prowadzonym dialogu, atakuje swojego rozmówcę, twierdząc jednocześnie, ze to on jest strona poszkodowaną.

Konieczne działania

Reakcja szkoły zależy przede wszystkim od stosunków, jakie łączą sprawcę z ofiarą. W poniższej tabeli przedstawiam możliwe rozwiązania. W przypadku gaslightingu niewątpliwe konieczne będzie wsparcie z zewnątrz, dlatego w momencie poinformowania rodziców o stosowaniu przemocy trzeba porozmawiać również o możliwych rozwiązaniach zaistniałej sytuacji.

 

 

Rodzaje relacji Sposób reagowania
Relacje rodzinne Jeśli masz podejrzenie, że wobec ucznia stosowana jest przemoc ze strony członków rodziny, jesteś zobowiązany prze prawo do wszczęcia procedury niebieskiej karty. Dlatego zapoznaj się jeszcze raz z symptomami świadczącymi o występowaniu przemocy, następnie przeprowadź rozmowę z uczniem i podejmij działania mające na celu poinformowanie odpowiednich instytucji.
Relacje rówieśnicze Podejmij działania podobne do tych omówionych poniżej. Możesz również wdrożyć plan zmiany. Nasz plan może być oparty na znanym schemacie procesu zmiany zachowań Kurta Lewina:

1.      Roztapianie. Dotychczasowe kłopotliwe zachowanie zostanie zakwestionowane i rozluźnione poprzez dostarczanie uczniowi nowych doświadczeń.

2.      Zmiana. Niewłaściwe zachowanie jest wytracane krok po krok, a nowe występuje częściej i zdobywa coraz większe znaczenie.

3.      Wzmacnianie. Nowe zachowanie jest powtarzane i nagradzane, co powoduje, że w pewnym momencie zyskuje status oczywistości.

4.      Usztywnienie. Nie istnieje jedno jedyne prawidłowe zachowanie, stąd też warto, aby ten nowy sposób postępowania uległ po pewnym czasie również „ roztopieniu”

Pomysł na zmianę ma sens tylko wówczas, gdy poprzedzony jest dobra diagnozą przyczyn trudności. W przypadku ucznia manipulatora przyczyna może być choroba lub zaburzenie, dlatego najczęściej dodatkowo warto zorganizować dla niego specjalistyczną pomoc.

Pamiętaj!

Relacja z osobami potrzebującymi pomocy powinna uwzględniać następujące składniki:

·        Budowanie więzi opartej na zaufaniu

·        Szacunek dla osoby, której pomagamy

·        Empatię

·        Akceptacje drugiej osoby i wyznawanych przez nią wartości

·        Poczucie bezpieczeństwa w kwestii zachowania dyskrecji

·        Powstrzymanie się od osadzania

·        Wierność swoim przekonaniom, autentyczność i spójność

Relacje w związku W tym przypadku należy podjąć pracę zarówno z ofiarą, jak i ze sprawcą.

Wobec ofiary podejmujemy następujące działania:

·        Mające na celu zapewnienie poczucia akceptacji

·        Podnoszenie poziomu własnej wartości

·        Uświadomieni, że szczęśliwy związek ma inny charakter i nie polega na manipulacji, podstawa są partnerskie relacje, a nie przewaga jednej z osób

·        Angażowanie ofiary w działania na rzecz klasy, szkoły, które rozbudza jej wiarę we własne możliwości

·        Terapia psychologiczna

·        Działania mające na celu poprawę relacji klasowych ofiary

Procedura działania wobec sprawcy:

·        Reaguj na każdy przejaw agresji i przemocy

·        Oceń sytuację i stwórz plan działania

·        Zachowaj spokój, obniż ton głosu, mów powoli

·        Unikaj zachowań mogących eskalować agresję

·        Ustanów granice

·        Przypomnij o konsekwencjach

·        Nie pozwól czerpać korzyści z przemocy i manipulacji

·        Postaraj się doprowadzić sytuacje do rozwiązania

·        Dokumentuj postępowanie

Wskazówki dotyczące rozmowy ze sprawcą:

·        Rozpocznij rozmowę, przedstaw krótko jej temat

·        Odnoś się do konkretnych zdarzeń, unikaj uogólnień

·        Przedstaw sytuacje tak, jak ty ja postrzegasz

·        Pozwól uczniowi przedstawić swoją wersje wydarzeń

·        Bez względu na wyjaśnienia ucznia powiedz, jakie normy zostały naruszone jego zachowaniem

·        Podkreśl, że takie zachowania nie są przez ciebie akceptowane i powodują szereg negatywnych konsekwencji w życiu ofiary

·        Poproś ucznia, aby znalazł sposoby rozwiązania tej sytuacji

·        Jeśli uczeń nie może znaleźć rozwiązania, możesz zaproponować swoje

·        Powiedz, jakie będą konsekwencje, jeśli takie zachowanie się powtórzy

Ważne!

Pamiętaj, że manipulator może stosować różne mechanizmy, dzięki którym zostaniemy wciągnięci w jego grę. Ponadto warto w rozmowie wspomnieć o uczuciach ofiary i spróbować rozwinąć empatię u sprawcy.

 

 

Opracowanie: Agnieszka Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego