RODZICE UCZNIÓW KLASY VII M
Pierwszy EGZAMIN ÓSMOKLASISTY zostanie przeprowadzony wiosną 2019 roku.
– Przystąpienie do egzaminu będzie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
– W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
– Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreśla, że zadania w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały stopień opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla całej szkoły podstawowej. – Siódmoklasiści mogą zatem nie potrafić rozwiązać części zadań – przed nimi jeszcze prawie półtora roku na realizację wszystkich wymagań określonych w podstawie programowej i – tym samym – pełne przygotowanie do egzaminu – wyjaśnił.
Opublikowane przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017
Według niego, przykładowe arkusze egzaminacyjne warto wykorzystać do ćwiczeń wykonywanych przez uczniów w parach lub małych grupach, przy wsparciu nauczyciela. – Odradzamy wykorzystywanie arkuszy jako materiału do przeprowadzania próbnego egzaminu, a tym bardziej, jako materiału służącego ocenianiu wiedzy uczniów na bieżącym etapie – podkreślił Smolik. Zapowiedział, że za rok – w grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty.
 Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z zadaniami z języka polskiego (w wersji standardowej) zawiera 21 zadań. Wśród nich są zarówno zadania otwarte, jak i zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musi wybrać prawidłową odpowiedź z kilku zaproponowanych. Pytania odnoszą się m.in. do zamieszczonych w arkuszu tekstów: opowiadania Sławomira Mrożka “Półpancerze praktyczne”, tekstu “Być dobrym” ze zbioru audycji – wykładów ks. Józefa Tischnera, fragmentu “Świtezianki” Adama Mickiewicza (w przypadku tego utworu uczniowie sami muszą podać tytuł ballady i jej autora, ponieważ ta informacja nie jest podana).
Wśród zadań otwartych znalazło się m.in. takie, w którym uczeń ma przedstawić swoje stanowisko i argumenty w dyskusji dotyczącej tego, czy młodemu odbiorcy potrzebna jest reklama. W innym trzeba było napisać zaproszenie na spotkanie ze znanym specjalistą od reklamy i przekonać w nim, że warto wziąć w tym spotkaniu udział.
Uczeń będzie musiał napisać wypracowanie. W arkuszu przykładowym jest wybór między napisaniem listu otwartego a opowiadania.
Uczeń wybierający list otwarty ma napisać go do swoich rówieśników i przekonać ich, że warto pomagać innym ludziom. W argumentacji ma wykorzystać swoją interpretację (opublikowanego w arkuszu) wiersza Tadeusza Różewicza “List do ludożerców” i odwołać się do innej wybranej lektury obowiązkowej.
Uczeń wybierający opowiadanie ma wyobrazić sobie, że losy bohaterek dramatu Juliusza Słowackiego “Balladyna” Aliny i Balladyny potoczyły się inaczej i opisać je. Pisząc opowiadanie, uczeń ma wykazać, że dobrze zna ten utwór. Swoje opowiadanie ma zacząć: “Zapadł zmierzch. Alina i Balladyna z pełnymi dzbanami malin wróciły do chaty”.
Na rozwiązanie całego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego uczeń będzie miał 120 minut.
 Arkusz egzaminacyjny z matematyki 
Zawiera 22 zadania – 16 z nich to zadania zamknięte, sześć – zadania otwarte. Na rozwiązanie tego arkusza uczeń będzie miał 100 minut.
 Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego
W próbnym arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego jest 14 zadań. Odnoszą się one przede wszystkim do nagranych tekstów (głównie dialogów) oraz krótkich tekstów zamieszczonych w arkuszu. Uczeń musi też napisać e-mail do kolegi w Anglii, w którym ma opisać spotkanie ze specjalnym gościem. Na rozwiązanie arkusza z języka obcego uczeń będzie miał 90 minut.
Przykładowe arkusze egzaminacyjne mają kilka wersji. Przygotowane zostały tak jak na prawdziwy egzamin, dlatego obok wersji standardowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również arkusze w formie dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (w tym: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym).
Na stronie internetowej CKE znalazły się również przykładowe arkusze egzaminacyjne dla uczniów cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, oraz dla uczniów uczących się w językach mniejszości narodowych: ukraińskim i litewskim oraz w języku kaszubskim.


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego