📌Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową:
📌Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020
Ważne❗❗❗
Nabór do I klasy liceum ogólnokształcącego - oddziału mistrzostwa sportowego odbędzie się w XII Liceum Ogólnokształcącym. Należy wybrać:
Klasa M - dyscyplina/ profil:
➡ pływanie
➡ gimnastyka sportowa
➡ lekkoatletyka
➡ judo
Wszelkie informacje dotyczące naboru elektronicznego są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących : zssio.com.pl

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA UCZNIA

Jednym z najważniejszych zadań edukacji szkolnej jest kształtowanie u uczniów trwałych i silnych motywów uczenia się jako podstawy do dalszego samokształcenia i rozwoju osobowości.

Nauczycielami, którzy wyzwalają wewnętrzna motywacje u uczniów są osoby:

 • Znające potrzeby każdego ucznia
 • Zainteresowane rozwojem każdego ucznia
 • Konsekwentne i zdecydowane w sprawach reguł, nieprzekraczalnych granic i zadań
 • Nastawione demokratycznie
 • Dodające odwagi
 • Ciepłe emocjonalnie
 • Widzące możliwości osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia
 • Odnoszące się z szacunkiem do starań i wkładu każdego ucznia

Wewnętrzną motywacje do pracy rozbudza także stosowanie ocen efektywnych.

Oceny efektywne to przede wszystkim:

 • Oceny oparte na konkrecie
 • Wskazanie przez nauczyciela autentycznego zainteresowania postępami i rozwojem ucznia
 • Ustalenie kryteriów oceniania znanych i akceptowanych przez obie strony
 • Nagradzanie nie tylko samych osiągnięć, lecz także wysiłku
 • Dostarczanie uczniom informacji o wartości ich pracy
 • Uwzględnianie w trakcie oceniania górnej granicy możliwości poszczególnych uczniów
 • Porównywanie bieżących dokonań uczniów z wcześniejszymi
 • Uwzględnianie stopnia trudności zadań dla konkretnych uczniów
 • Wiązanie dobrej oceny z umiejętnościami i motywacją ucznia

Motywując uczniów do nauki należy posługiwać się różnymi metodami:

 • Metody wspierające wiarę w siebie – ucznia
 • Programuj drogę do sukcesu
 • Pomagaj uczniom stawiać cele, osiągać postępy i dostrzec związek miedzy nakładem pracy a efektami
 • Udzielaj dodatkowej pomocy uczniom zmagającym się z niepowodzeniami
 • Stosuj zabiegi wychowawcze wobec uczniów z objawami syndromu porażki
 • Zachęcaj uczniów osiągających słabe wyniki do podejmowania zadań o właściwym dla nich stopniu trudności
 • Metody motywowania za pomocą zachęt zewnętrznych
 • chwal i nagradzaj uczniów za sprostanie kryteriom wykonywania zadania
 • chwal i nagradzaj tak, żeby uczniowi docenili wyniki uczenia się
 • koncentruj uwagę uczniów na praktyczna wartość nauczanych wiadomości i umiejętności
 • Metody nawiązywania do wewnętrznej motywacji uczniów:
 • Zachęcaj do samodzielności w roli ucznia, pozwól dokonywać wyborów
 • Wybieraj czynności, które wymagają od uczniów aktywnego zachowania i natychmiast dostarczaj informacji zwrotnej, wzbogacaj nauczanie elegantami gier, stawiaj wymagania zróżnicowanych umiejętności
 • Organizuj często pracę w grupie
 • Dostosuj czynności dydaktyczne do zainteresowań uczniów
 • Na lekcji łącz elementy praktyczne z inspirującymi poznawczo
 • Metody pobudzania motywacji do nauki :
 • Kształtuj motywacje do nauki jako dyspozycje ogólną – w tym celu demonstruj własną motywację poprzez zarówno komunikowanie właściwych oczekiwań, jak i minimalizowanie leku uczniów związanych z wykonaniem zadania
 • Kształtuj oczekiwania uczniów w stosunku do nauk, wykazuj zapał i pasję
 • Pobudzaj motywację, manipuluj składnikami sytuacji: odwikłuj się do ciekawości, wywołuj napięcie, materiał abstrakcyjny zamień w osobisty, konkretny, znajomy, staraj się zainteresować zadaniem, pokaż, dlaczego jest istotny
 • Koryguj postawy i zachowania uczniów zniechęconych i zrażonych, pracuj w bliskim kontakcie z nimi, rozpoznaj jakie maja zainteresowania i na tym pracuj, pomóż ukształtować pozytywne postawy wobec szkoły, nauki
 • Uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów
 • Podnoszenie własnych kompetencji, kwalifikacji jako motywatora, czyli pracuj nad własnym poczuciem skuteczności, atrybutami sukcesu i porażki, poszerzając swoją wiedzę i związane z tym umiejętności

By rozwijać wewnętrzną motywację ucznia, należy:

 • Pielęgnować wrodzona potrzebę samorzutnego uczenia się, poznawania i badania otaczającej rzeczywistości, czyli stwarzać jak najwięcej sytuacji umożliwiającym uczniom samodzielne poznawanie, pozwalać eksperymentować, wykorzystywać zainteresowania uczniów
 • Obudzić ciekawość dla nauki szkolnej poprzez stosowanie odpowiednich metod nauczania: stawianie problemów do rozwiązania, zachęcanie do dyskusji, pozwalanie na własną interpretację zagadnień
 • Wyzwalać ambicje poprzez stosowanie pochwał, dostrzeganie wysiłku ucznia, wskazywanie analogii do poczynań ludzi ważnych
 • pokazywać perspektywy dalszego kształcenia, a nawet pracy zawodowej
 • przekonać o praktycznej przydatności nauki szkolnej
 • pracować nad pozytywnym nastawieniem do nauki, która jest najbardziej naturalną funkcją człowieka

 

Opracowała: A. Wałęsa


"Mistrzem nikt się sam nie rodzi
Do mistrzostwa się dochodzi.
Krew i pot należy wylać,
by się w miejscu nie zatrzymać.
Per aspera ad astra
to maksyma dla nas jasna.
Ref.: Nie rezygnuj z nadziei
Nie daj się ponieść zwątpieniu
Sam siebie wykuj ze spiżu
i odbierz zwycięski laur."

autor Agnieszka Mianowska - nauczyciel j. polskiego